Deklaracja dostępności

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie  do strony internetowej www.sds-sw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisu treści.
 2. nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych
 3. nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 4. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 5. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 6. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 7. na niektórych podstronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
 8. nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

 

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Hanna Żogała
 • Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Karpacka 3, 41-608 Świętochłowice
 • E-mail: domsds@sds-sw.pl
 • Telefon: +48 32 245 80 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach mieści się w wolno stojącym piętrowym  budynku przy ul. Karpackiej 3. Budynek jest własnością gminy, przekazany został decyzja Nr GN/GH/6844/06/2015 z dnia 3 września 2015r. w trwały zarząd.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Do  głównego wejścia łatwy dostęp, brak schodów, progów, szerokie drzwi. Od strony tarasu wejście do budynku  umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Schodołaz umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wejście na piętro budynku.

Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą;

 • szerokie drzwi do pomieszczeń,
 • brak progów,
 • uchwyty w toaletach,
 • łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych,
 • przestronne pomieszczenia,
 • tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń,
 • duży ogród,
 • dojazd do budynku z drogi głównej pozbawiony barier architektonicznych,
 • prawo wstępu z psem asystującym.