Nasze cele

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom przewlekle psychicznie chorym umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Zależy nam na :

  • zapobieganiu degradacji psychofizycznej chorych psychicznie,
  • wydłużaniu okresów remisji objawów u osób chorych psychicznie,
  • zwiększaniu zaradności i samodzielności życiowej chorych psychicznie,
  • integracji osób chorych psychicznie ze społecznością lokalną,
  • tworzeniu wsparcia środowiskowego dla osób chorych psychicznie,
  • kształtowaniu świadomości społeczeństwa w rozumieniu problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zakres świadczonych usług:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu: w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

4. Poradnictwo psychologiczne,

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

7. Niezbędna opieka,

8. Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,

9. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika.

10. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego,

11. Terapia zajęciowa,

12. Psychoedukacja,

13. Inne formy postępowania wspierająco-aktywizującego.

 

W ramach działalności Domu odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych zajęcia klubowe przeznaczone dla obecnych i byłych uczestników jak również pacjentów oddziału psychiatrycznego.