Nasze cele

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zależy Nam na:

 • zapobieganiu degradacji psychofizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wydłużaniu okresów remisji objawów u osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zwiększaniu zaradności i samodzielności życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną,
 • tworzeniu wsparcia środowiskowegodla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • kształtowaniu świadomościspołeczeństwa w rozumieniuproblemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności nanauce, rozwijaniu podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zakres świadczonych usług:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu: w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny,trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. Trening umiejętności interpersonalnychi rozwiązywania problemów
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 4. Poradnictwo psychologiczne
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeńzdrowotnych, w tymuzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza,pomoc w zakupie leków,pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 7. Niezbędna opieka
 8. Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja
 9. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formieposiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłkówprzez uczestnika
 10. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningukulinarnego
 11. Terapia zajęciowa
 12. Psychoedukacja
 13. Inne formy postępowaniawspierająco-aktywizującego.

Klub uczestnika

W ramach działalności Domu odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych zajęcia kluboweprzeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz obecnych i byłych uczestników.