O ośrodku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych(typ A), funkcjonuje w formie pobytu dziennego-50miejsc oraz pobytu całodobowego- 6miejsc, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1997r. Do 31 grudnia 2014 funkcjonował w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, natomiast od 1 stycznia 2015r jest jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na mocy uchwały Nr III Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014r.

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

 

Dom działa na podstawie:

1. ustawy o pomocy społecznej,

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

3. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

4. ustawy o samorządzie gminnym,

5. ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

6. ustawy o rachunkowości,

7. uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą” Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach,

8. statutu ŚDS,

9. regulaminu organizacyjnego.