„Małymi krokami do celu”                                                                                                                        

Celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Działania zaproponowane w Programie mają wzmocnić i poszerzyć ofertę wsparcia dla tych osób w zakresie poprawy ich funkcjonowania w społeczeństwie. Program ma na celu podnieść motywację osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnych formach aktywności, w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na większą świadomość tych osób o tkwiących w nich możliwościach, wpłyną  na większą pewność siebie, zwiększą poczucie własnej wartości, pomogą lepiej wykorzystać potencjalne możliwości tkwiące w każdym człowieku.  Uczestnicy Programu zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego.